Odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:
Jméno a příjmení …………………………………………………..
Adresa …………………………………………………..
Telefon a e­mail …………………………………………………..

Prodávající:
Simona Königová
ICO 06247881
Rudná 66/ Ostrava - Vitkovíce 70300

 

Vážení,

dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho e­shopu feeding.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

Číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………
Toto zboží jsem převzal(a) dne …………………………………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít
svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto
oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE * (nehodící se škrtněte)
* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….
značka zboží ………………………………….……………………………………………….
SN zboží ………………………………….……………………………………………….

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………….…Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………………………...…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

Místo……………………, dne ……………………

 

..............................................
(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu